PTS logotyp

Välkommen

PTS E-tjänst för amatörradio har stängts och numera återfinns övningsprov för amatörradio på följande adress Examens-webb (examen.ssa.se)

Här finner du bland annat information om kraven för amatörradiocertifikatet och andra dokument som har betydelse för radioamatörer i Sverige.

Har du frågor eller kommentarer så är du välkommen att höra av dig till amatorradio@pts.se

Information

Amatörradio är en hobby med gamla anor. Den formaliserades efter ett beslut inom Internationella teleunionen (ITU) 1927. Den är sedan dess en väl definierad tjänst som regleras i ITU:s internationella Radioreglemente, ITU RR, där den definieras i artikel 1.56 och 1.57. Inom ITU är också ett antal frekvensband utpekade för amatörradio. Användningen i olika länder varierar dock ändå lite beroende på lokala regler. Ordet ”amatör”, som i amatörradio, är också definierat inom ITU såväl som i PTS föreskrifter där det anger att verksamheten är icke-kommersiell och att det handlar om en personlig radioanvändning för utbildning och experiment.

Lagstiftning

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för all radioanvändning i Sverige.

I Sverige regleras användningen av radiosändare, och även amatörradiosändare, främst av Lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) och av PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt (undantagsföreskrifterna).

I den senare finns reglerna kring användningen av amatörradiosändare i Sverige där det bland annat framgår att användaren ska ha ett certifikat för amatörradio och en egen anropssignal samt vilka frekvenser och effekter m.m. som är tillåtna att använda. All annan användning kräver speciellt tillstånd från PTS.

Att sända på frekvenser som inte är tillåtna, eller som du inte har tillstånd för, är ett brott mot LEK som kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader. Det gäller oavsett vilken effekt du sänder med och även om du sänder med för hög effekt på i övrigt tillåten frekvens.

Certifikat

I Sverige har vi bara en klass av certifikat för amatörradio och det ger tillgång till alla tillåtna frekvenser och trafiksätt som är angivna i PTS undantagsföreskrifter.

I andra länder varierar antalet certifikatklasser och likaså vilka frekvenser som är upplåtna för amatörradio. Det är därför alltid nödvändigt att kontrollera med de lokala telemyndigheterna om du tänker ta med amatörradioutrustningen vid resa utomlands.

I många länder, men inte alla, accepteras de svenska certifikaten och du behöver därför oftast inte avlägga ett certifikatprov i det land du ska besöka. Även av den anledningen är det klokt att kontrollera med de lokala myndigheterna vilka regler som gäller innan du tar med din amatörradioutrustning till ett annat land.

Stort förtroende

Som certifierad radioamatör har du fått ett stort förtroende, egentligen större än många tillverkare av radioapparater har, eftersom du kan tillverka och använda en egenkonstruerad och hembyggd radiosändare helt utan krav på provning eller kontroll av någon annan än dig själv. Det är möjligt genom speciella undantag i det som brukar kallas radioutrustningsdirektivet, 2014/53/EU, som är beslutat av Europaparlamentet och rådet och satt i kraft i Sverige genom Radioutrustningslagen (2016:392) och Radioutrustningsförordningen (2016:394). Undantagen gäller hembyggd utrustning och byggsatser som används av radioamatörer och som då är undantagna från kraven i R&TTE-direktivet som i övrigt gäller alla apparater som ska säljas till allmänheten. Undantaget gäller även för kommersiell utrustning som modifierats av radioamatörer för användning av radioamatörer på därför avsedda frekvenser. Som radioamatör får du också ansluta dina hembyggda apparater till elnätet utan speciell provning vilket också visar på ett stort förtroende. Det är av dessa skäl som utbildningen för amatörradiocertifikatet omfattar både ellära, regler och bestämmelser såväl som elsäkerhet.

Med detta förtroende kommer också skyldigheter och ansvar eftersom det alltid är du själv som är ansvarig för att dina apparater inte skapar störningar eller skadar någon, dig själv eller någon annan.

Det finns andra typer av radiosändare, på andra frekvensband, för användning utan krav på certifikat men då är den tillåtna effekten betydligt lägre. Apparater som säljs på den öppna marknaden ska vara CE-märkta för användning på ett visst frekvensband i Sverige. De får inte modifieras på något sätt som förändrar dess egenskaper så att CE-märkningen inte längre gäller eller att kraven inte längre uppfylls. Detta gäller t.ex. för apparater för Privatradiobandet på 27 MHz och för så kallade PMR-apparater på 446 MHz.

Harmoniserade certifikat

Att du oftast kan använda ditt svenska certifikat för amatörradio utomlands beror på att många länder anslutit sig till CEPT-rekommendationen T/R 61-02, ” Harmonised Amateur Radio Examination Certificate” (HAREC). I Sverige har PTS angivit att HAREC är den kunskapsnorm som används för certifiering av radioamatörer. Många andra länder i Europa och USA men även några länder i Asien har också sagt sig utbilda och certifiera enligt det dokumentet. HAREC-dokumentet blir därför en överenskommen kunskapsnivå som är gemensam för de länderna och därför accepteras sådana certifikat vid resa mellan dessa länder.

Resor mellan länder

Vid kortare besök, t.ex. semesterresa, i något land som anslutit sig till CEPT-rekommendationen kan du oftast använda din amatörradiosändare utan krav på lokalt tillstånd, nytt prov eller certifikat. På liknande sätt kan utländska amatörer med HAREC-certifikat vanligen använda sin amatörradiosändare vid besök här i Sverige utan ytterligare krav.

Vid bosättning eller lägre vistelse i ett av dessa länder behöver vanligen inte ett nytt certifikatprov avläggas om amatören innehar ett HAREC-certifikat. Om du avlagt ett HAREC certifikat utomlands behöver du inte göra ett nytt prov vid tillbakaflytt till Sverige.

Vilka länder det gäller, och hur olika certifikat motsvarar HAREC-certifikatet framgår av CEPT-rekommendationen T/R 61-01, ” CEPT Radio Amateur Licence”.

Vid längre besök i annat land kan däremot ibland ett nationellt radiotillstånd, och en nationell anropssignal, behövas.

Ditt svenska certifikat, och i förekommande fall, radiotillstånd med påskriven anropssignal, ska alltid medföras och vid förfrågan kunna uppvisas vid besök i andra länder där du har din amatörradiosändare med.

Utbildning och certifiering

I Sverige har SSA, Sveriges Sändareamatörer genom beslut av PTS fått möjlighet att anordna prov och utfärda certifikat för amatörradio. Om du har frågor om amatörradio kan du vända dig till följande organisationer:

• ESR, Experimenterande Svenska Radioamatörer www.esr.se.

• FRO, Frivilliga RadioOrganisationen, www.fro.se.

• SSA, Sveriges SändareAmatörer, www.ssa.se.


Du kan också läsa mer på PTS hemsida www.pts.se

Referenser

ITU och Radioreglementet

Amatörradio definieras inom Internationella teleunionen (ITU) som en egen tjänst sedan 1927.
I ITU:s Radioreglemente (ITU-RR) står det följande att läsa om amatörradio i artikel 1.56 och 1.57.

1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of selftraining, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

1.57 amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.

Dessa definitioner återkommer i PTS föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt.

2 kap. Definitioner och förkortningar

1 § I dessa föreskrifter avses med amatörradiocertifikat: kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post- och telestyrelsen, som utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts, amatörradiosändare: radiosändare som är avsedd att användas av personer som har amatörradiocertifikat, för sändning på frekvenser som är avsedda för amatörradiotrafik, amatörradiotrafik: icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte,
I samma föreskrifter står också följande i 3 kap. Bestämmelser om undantag från tillståndsplikt:
14 § De tekniska egenskaperna hos amatörradiosändaren ska anpassas så att de inte stör användningen av andra radioanläggningar.

Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradio-certifikat. För att få ett amatörradiocertifikat krävs kunskaper i enlighet med Annex 6 i CEPT Rekommendation T/R 61-02, Examinering för amatörradiocertifikat, Vilnius 2004, version 4 oktober 2011.11 Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den som under en förevisning tillfälligt använder amatörradiosändare, under förutsättning att användningen av radiosändaren sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat.

Den som innehar amatörradiocertifikat ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet. Mottagare- och sändarstationens anropssignaler ska sändas i början och i slutet av varje radioförbindelse. Anropssignalerna ska också upprepas med korta mellanrum under pågående radioförbindelse. Under de utbildnings- och förevisningstillfällen som anges i stycket ovan ska anropssignal användas som tillhör den innehavare av amatörradiocertifikat som har uppsikt över användningen av radiosändaren. Vid dessa tillfällen får även anropssignal som tillhör den amatörradioförening eller institution som anordnar utbildnings- eller förevisningstillfället användas om företrädare för föreningen eller institutionen har uppsikt över användningen av radiosändaren.

Automatiska amatörradiosändare, till exempel en radiofyr, repeater eller sändare för positionering ska alltid kunna identifieras genom att en anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi, röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och ska använda egen anropssignal. Sådan start och användning får även utföras av den som inte har amatörradiocertifikat, om det sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat och dennes anropssignal används.

Även i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK) finns regler som gäller amatörradio:

Åtgärder mot störningar, 3 kap. 23 §

Om det till följd av tillståndshavarens användning av en radiosändare uppkommer en otillåten skadlig störning, ska tillståndshavaren omedelbart se till att störningen upphör eller i möjligaste mån minskar. Den som använder en radiomottagare som stör användningen av en annan radiomottagare har motsvarande skyldighet.

Tystnadsplikt, 9 kap. 34 §

Den som i något annat fall än de som avses i 31 § första stycket och 32 § i en radiomottagare har avlyssnat eller på något annat sätt, genom att använda en sådan mottagare, har fått tillgång till ett sådant radiobefordrat meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät som inte är avsett för denne eller för allmänheten, får inte obehörigen föra det vidare.
I 13 kap. 1-4 §§ finns också de straff som kan utmätas om någon medvetet eller omedvetet bryter mot vad som finns angivet i de lagar och regler som finns.

CEPT:s harmoniserade rekommendation om ämnesområden som ska innefattas i utbildning och prov för amatörradiocertifikat: Hämta pdf